ویژه برنامه پیشا تحلیل - بهمن 1400(7 بهمن 1400)

ویژه برنامه پیشا تحلیل - بهمن 1400
در این کارگاه، بر روی لایحه طرح صیانت مطرح شده در مجلس، مفاهیمی چون حکمرانی سایبری، آزادی بیان در فضای سایبر و ماهیت داده و اینترنت متمرکز خواهیم شد.

گروه مطالعات سیاسی

این روزها، یکی از پیچیده ترین و پرحادثه ترین مقاطع تاریخ ایران و منطقه ی خاورمیانه را سپری می کنیم. سرعت تحولات در میدان سیاسی، نظامی و اقتصادی در منطقه ی جنوب غربی آسیا و در پی آن در کل جهان، به صورت غیرمنتظره ای بالا رفته است و هرچه در زمان به پیش می رویم، به نظر می رسد سرعت و پیچیدگی این تحولات بیشتر خواهد شد. 

در این میان، حتماً از یک فعال اندیشه ورز در حوزه ی علوم انسانی، انتظار می رود نسبت به این جریان پرشتاب از تحولات، یک تحلیل متناسب و قابل اتکا ارائه کند که بر مبنای آن بتواند موضع سیاسی و اجتماعی خود را مشخص کرده و در میدان عمل ایفای نقش کند. ما برای پرهیز از جوزدگی، غرق شدن در بادها و طوفان های رسانه ای، افتادن در ورطه ی موضع گیری های احساسی و محدود شدن به بازی های سیاسی سطحی، به یک چهارچوب جامع، همه جانبه و قابل اتکا برای بنا کردن تحلیل های خود نیاز خواهیم داشت. 

در این کارگاه، به عنوان یک نمونه ی ساده، می خواهیم به صورت مصداقی نشان بدهیم که برای رسیدن به یک تحلیل متناسب و جامع از این تحولات، تا چه میزان به اطلاعات پایه از همه ی عناصر اثرگذار در صحنه نیاز است. 

در این کارگاه، بر روی لایحه طرح صیانت مطرح شده در مجلس، مفاهیمی چون حکمرانی سایبری، آزادی بیان در فضای سایبر و ماهیت داده و اینترنت متمرکز خواهیم شد.

بنای ما در این کارگاه این است که، بدون موضع گیری شخصی و بدون ارائه ی تحلیل، صرفاً بر روی تکمیل تمام اطلاعات و مولفه های مورد نیاز برای رسیدن به یک چهارچوب تحلیلی متناسب، تمرکز کنیم. لذا این کارگاه بدون ورود به فاز تحلیل، درگیر موضع گیری های جناحی یک سویه، جانبدارانه و آکنده از پیش فرض های نامستدل نخواهد شد. اگرچه پس از گذار این مرحله، طبیعتاً هر یک از مخاطبین می تواند بر پایه ی این اطلاعات، ساختار تحلیلی خود را از وقایع ساماندهی کرده و با دیگران به اشتراک بگذارد. 

جزئیات مطالب کارگاه و برنامه ی زمانی را می توانید در پوستر زیر مشاهده کنید: 

بازگشت به صفحه اصلی