کارگاه: Breaking news at 14:35: Russia(11 بهمن 1400)

کارگاه: Breaking news at 14:35: Russia
این روزها اگر کانال‌های خبری‌مان را با هزاران پیام نخوانده به حال خودشان رها نکرده باشیم، محال است نام کشور روسیه توجه‌مان را جلب نکرده باشد. از نزاع روسیه با اوکراین گرفته تا روسیه و آمریکا و اخیرا خبر سفر رئیس جمهور به روسیه. در این کارگاه می‌خواهیم پیش از وارد شدن و تحلیل اتفاقات اخیر، کشور روسیه را بیشتر بشناسیم و نقش آن را در منطقه بررسی کنیم.
Breaking news at 14:35: Russia
ارائه: سرکار خانم مریم جوان‌فکر - دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
این روزها اگر کانال‌های خبری‌مان را با هزاران پیام نخوانده به حال خودشان رها نکرده باشیم، محال است نام کشور روسیه توجهمان را جلب نکرده باشد. از نزاع روسیه با اوکراین گرفته تا روسیه و آمریکا و اخیرا خبر سفر رئیس جمهور به روسیه. اتفاقات پر شتاب اخیر روسیه بیش از هر زمان دیگری شناخت جایگاه روسیه در خاورمیانه را ضروری کرده است.
در این کارگاه می‌خواهیم پیش از وارد شدن و تحلیل اتفاقات اخیر، کشور روسیه را بیشتر بشناسیم و نقش آن را در منطقه بررسی کنیم.
بازگشت به صفحه اصلی