محاط به محیط! : علم معماری چه می گوید؟(14 اسفند 1396)

محاط به محیط! : علم معماری چه می گوید؟
مدرس: مهندس مینا سرمدی - معمار با طراحی خود به زندگی ما جهت می دهد، و با جهت دادن به زندگی ِ ما، به اندیشه ی ما جهت می دهد. باور آن سخت است؟ که معمار با طراحی خاص یک بنا روی طرز فکر کردن شما تأثیر بگذارد؟ اصلاً چطور چنین چیزی ممکن است؟

محاط به محیط! علم معماری چه می گوید؟

ذهنیت ما از علم معماری چقدر واقعی است؟ از معمار به عنوان یک شغل چه تصوری داریم؛

کسی که لوله های کاغذ بزرگ را با خودش در کارگاه های ساختمانی حمل می کند! یا کسی که وقتی نقشه ی یک آپارتمان بد است، تقصیر را گردنش بیندازیم! 

علم معماری امّا این نیست. برج ایفل را به یاد بیاورید، یا میدان امام اصفهان، یا همین برج آزادی که شاید بعضی هایمان هر روز آن را دور می زنند. معمار هم مهندس است و هم هنرمند. هنرمند است چون پیامش را به زبان مصالح ساختمان بیان می کند؛ و هنر چیزی جز بیان درونیات به روشی زیبا نیست. مهندس است چون سازنده است و قواعد ساختن با این مصالح می داند. معمار فکرش را در مرز بین مهندسی و هنر جلو می برد. 
معمار  با طراحی خود به زندگی ما جهت می دهد، و با جهت دادن به زندگی ِ ما، به اندیشه ی ما جهت می دهد. 
باور آن سخت است؟ که معمار با طراحی خاص یک بنا روی طرز فکر کردن شما تأثیر بگذارد؟ اصلاً چطور چنین چیزی ممکن است؟
برای پاسخ به این سوال مهم و آشنا شدن با بنیاد علم معماری، در این کارگاه شرکت کنید.
مدرس: مهندس مینا سرمدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه هنر، رشته معماری گرایش طراحی داخلی، مدرّس معماری در دانشگاه پارس
بازگشت به صفحه اصلی