کارگاه 5 جلسه ای: ما هشتادی ها یا «پنج دری»!!(31 مرداد 1397)

کارگاه 5 جلسه ای: ما هشتادی ها یا «پنج دری»!!
دنیای مستندها با واقعیات سر و کار دارد نه با رویاها و قصه ها..هنر سازنده مستند خوب دیدن خوب فهمیدن و خوب منتقل کردن واقعیت ها است..از پنج درب وارد میشویم تا مستندی کوتاه بسازیم و به جشنواده فیلم های کوتاه نوجوانان بفرستیم.
کارگاه 5 جلسه ای:
ما هشتادی ها یا «پنج دری»!! 
کارگاه فیلمسازی!
مدرس: خانم فرهنگ – انجمن هنر – مدرسه ی فائزون
 
از پنج نگاه
از پنج لحظه
به جهان خيره خواهيم شد
براي يافتن آنچه در اطرافمان مي گذرد
براي يافتن سوالاتمان ، براي آنكه به وقايع كمي با فاصله نگاه كنيم ، آنچه نا ديدني است را با دوربین هایمان ببینیم. با هم، فیلم کوتاه خواهیم ساخت. 
پنج دري جايي است براي انعكاس نگاهمان از هر آنچه ما جزئي از آن هستيم..
دنیای مستندها با واقعیات سر و کار دارد نه با رویاها و قصه ها..هنر سازنده مستند خوب دیدن خوب فهمیدن و خوب منتقل کردن واقعیت ها است..از پنج درب وارد میشویم تا مستندی کوتاه بسازیم و به جشنواده فیلم های کوتاه نوجوانان بفرستیم.
بازگشت به صفحه اصلی