کارگاه : روایت خوانی آیینی(10 مهر 1397)

کارگاه : روایت خوانی آیینی
اگر دلتان می خواهد ساعتی بی هیاهو، چشم ببندید و گوش تیز کنید برای شنیدن از آن واقعه، برای شنیدن حرف هایی که نشنیده اید یا آن ها که شنیده اید امّا اصل معنایش دستگیرتان نشده، یا برای شنیدن روایت شخصی آدم هایی که چیزی از ماجرای عظیم آن روز دلشان را تکان داده...
روایت خوانی آیینی
میان این همه روضه های رنگ و وارنگ، میان آن جوان پسندها که شور می گیرند و آن سنتی تر ها که شعرهای سنگین می خوانند و سینه زنی می کنند، میان آن ها که همیشه می رویم و پاتوقمان است و آن ها که تا حالا پایمان بهش باز نشده، گاهی اصل واقعه را گم می کنیم.
یادمان می رود که چرا این برو و بیا هرساله برقرار است. چرا این داغ سرد نمی شود...
اگر دلتان می خواهد ساعتی بی هیاهو، چشم ببندید و گوش تیز کنید برای شنیدن از آن واقعه، برای شنیدن حرف هایی که نشنیده اید یا آن ها که شنیده اید امّا اصل معنایش دستگیرتان نشده، یا برای شنیدن روایت شخصی آدم هایی که چیزی از ماجرای عظیم آن روز دلشان را تکان داده...
سه شنبه به ما بپیوندید تا با هم سرکی بکشیم به این روایت ها. که بعضی هایشان از آن طرف تاریخ به دست ما رسیده اند. و بعضی هایشان مال همین چند هفته و چند ماهِ پیش اند.
ملزومات: دو عدد گوش و یک عدد قلب
بازگشت به صفحه اصلی