دیپلمات های محترم، کمربندهای خود را محکم ببندید قرار است با آمریکا مذاکره کنیم!(17 مهر 1397)

دیپلمات های محترم، کمربندهای خود را محکم ببندید قرار است با آمریکا مذاکره کنیم!
در این کلاس قرار نیست از موضع یک جناح سیاسی دفاع کنیم و یا یک موضع سیاسی مشخص دیگر را نفی و طرد کنیم. فقط قرار است باهم بازی کنیم!! همین. یک بازی علوم انسانی طور!! بعد به عنوان یک ناظر بیرونی، میدان بازی را با هم تحلیل خواهیم کرد. حتی شاید با دهان های بسته!
دیپلمات های محترم، کمربندهای خود را محکم ببندید (دو جلسه)
قرار است با آمریکا مذاکره کنیم! 
مسئله ی رابطه ی ایران و آمریکا، یکی از چالشی ترین مسائل فضای سیاسی معاصر ماست. هم از نظر سیاست داخلی و بین الملل، هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی و ... این مسئله بازتاب های اندیشه ای و عملی مختلفی در بازه های زمانی مختلف در میان افکار عمومی جامعه ی ما داشته و دارد.
همه ی شما کم و بیش، بخصوص در این سال های اخیر، با این مسئله به نوعی مواجه بوده اید. با یک نگاه ساده به پیرامون خود در جهان، تجربه های قابل توجهی از همراهی و مذاکره تا دشمنی صریح و علنی با آمریکا در پیش روی خود در نقاط مختلف جهان خواهیم دید. 
ما در این کارگاه کوتاه، نمی خواهیم با هم بحث سیاسی کنیم. ضمناً نمی خواهیم تاریخ بگوییم و یا شعارهای سیاسی احزاب و جریان های سیاسی مختلف را در این زمینه بازخوانی کنیم. بلکه به سبک چند کلاس دیگری که در سال های گذشته در حوزه ی مسائل سیاسی - اجتماعی با هم داشته ایم، فقط با ترسیم و بازسازی مجموعه ی مولفه های اثرگزار امروز در این زمینه، قرار است مسئله ی مذاکره با آمریکا را یکبار در کلاس با هم بازی کنیم!! 
من سعی می کنم فضای پیرامونی را با استفاده از داده های ساده و خام از اخبار و اطلاعات سطحی موجود در حوزه های مختلف دور و بر خودمان برای شما طرح کنم. بعد باید سعی می کنیم از جنس یک اتاق بازی ساده، مسئله ی مذاکره با آمریکا را یک دور با هم بازی کنیم!! همین! 
کلی مطلب مهم و جدی در این میان طرح خواهد شد که هر کدام به تحلیل و مداقه ی زیادی نیاز دارند. هر کدام از این مطالب را با هم لیست می کنیم و سعی می کنیم در آینده ی نزدیک، تک به تک با حضور کارشناسان مختلف در مورد آن ها با هم بحث کنیم. 
در این کلاس قرار نیست از موضع یک جناح سیاسی دفاع کنیم و یا یک موضع سیاسی مشخص دیگر را نفی و طرد کنیم. فقط قرار است باهم بازی کنیم!! همین. یک بازی علوم انسانی طور!! بعد به عنوان یک ناظر بیرونی، میدان بازی را با هم تحلیل خواهیم کرد. حتی شاید با دهان های بسته!
بازگشت به صفحه اصلی