کارگاه : سندی برای 50 سال بعد ایران(24 مهر 1397)

کارگاه : سندی برای 50 سال بعد ایران
سندی که دیروز،‌ یعنی روز یکشنبه 22 مهرماه 97 توسط مرکز «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت»‌ رونمایی شد، حاصل چندین سال کار علمی چند صد دانشمند و متفکر برجسته ی ایرانی در حوزه های مختلف اندیشه ای است و قرار است پس از نقد و بررسی توسط اندیشمندان در طول 2 سال آینده و نهایتاً‌ آماده سازی مقدمات تا سال 1400،‌ عملاً‌ از سال 1400 تا 1450،‌ مسیر و راهبردهای پیشرفت در ایران را مدلسازی کند.
انجمن مطالعات بنیادی برگزار می کند:

سندی برای 50 سال بعد ایران: دیروز، «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت رونمایی شد»

تولید اسناد راهبردی و استراتژیک که دربردارنده ی نقشه ی راه، چشم انداز و تدابیر گام به گام برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب هستند، امروز بلاتردید زیربنایی ترین و ریشه ای ترین نیاز هر سیستم و سازمان منسجم انسانی، و عملاً‌ اصلی ترین میوه ی علوم انسانی در هر جامعه ای است.

علوم زیستی و علوم فیزیکی و فنی،‌ وقتی به حوزه ی کاربردی در زندگی بشر ورود می کنند، اصلی ترین تولید آن ها ابزارهای تکنیکی است که در نهایت منجر به رفاه بیشتر بشر خواهند شد و ما نام آن را به صورت عام، تکنولوژی گذاشته ایم. در یک تشبیه کلی، از جهتی می توان تکنولوژی تولیدی علوم انسانی را،‌ همین اسناد راهبردی دانست که در قالب دکترین های چند بعدی و لایه به لایه توسط متخصصین حوزه های مختلف و ذیل مدیریت اندیشمندان حوزه ی علوم انسانی نوشته می شوند.
سندی که دیروز،‌ یعنی روز یکشنبه 22 مهرماه 97 توسط مرکز «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت»‌ رونمایی شد، حاصل چندین سال کار علمی چند صد دانشمند و متفکر برجسته ی ایرانی در حوزه های مختلف اندیشه ای است و قرار است پس از نقد و بررسی توسط اندیشمندان در طول 2 سال آینده و نهایتاً‌ آماده سازی مقدمات تا سال 1400،‌ عملاً‌ از سال 1400 تا 1450،‌ مسیر و راهبردهای پیشرفت در ایران را مدلسازی کند.
به عنوان دانش آموزان علوم انسانی، می خواهیم این سند را با هم روخوانی کنیم!‌ همین!‌ سندی خلاصه سازی شده،‌ شفاف و البته بسیار قابل نقد و بررسی و ارزیابی.
شما به عنوان نخبگان آینده ی علوم انسانی ایران، شاید بزگترین مأموریتی که در سال های آتی خواهید داشت،‌ بررسی و نقادی این سند و نظارت بر مسیر تحقق آن خواهد بود.
این کلاس کمی چالشی، تخصصی و سنگین خواهد بود. این مسئله را در نظر داشته باشید. 
بازگشت به صفحه اصلی