کارگاه : تا اطلاع ثانوی با قایق سفر نکنید!(20 آذر 1397)

کارگاه : تا اطلاع ثانوی با قایق سفر نکنید!
قرار است دور هم جمع شويم و همان قايقمان را كامل تر كنيم! شاهنامه بدون اسطوره همان قدر بى بنياد است كه قايق بدون پارو.... پس براى كامل تر كـردن دانسته هايمان در اين كارگاه، به ابتداى تاريـخ اسطوره اى رفته و سلسله پيشداديان را (از هوشنگ تا منوچهر) بررسى ميكنيم.

انجمن ادبی شهرزاد: تا اطلاع ثانوی، با قایق سفر نکنید!

ديديد چه شد؟؟؟
ديروز هواشناسى اعلام كرد در درجه سى و دوم شمال غربى درياى (فراخكرد)١، طوفان بهمراه گردآب در راه است و هم چنين دريا مواج است.
درجه سى و دو شمال غربى...مى شود اطراف كــاخ (هــوشنگ)...يعنى اولين مقصد ما!
طــى صحبت هايى كــه با (آپام نپات)٢ داشتــم، چنين گفت كه ديگر فـرصتى باقى نمانده تا به  (تيــشتر)٣خبـر دهد كه به آن منطقه نزديك نشود، اما راهكارى ارائه داد كه ميتوان به وسيله آن از طوفان عبور كرد...
او گفت كه قايق دست ساز ما چيزى كم دارد! پارو و بادبان! بوسيله اينها ميشود طوفان را پشت سر گذاشت...اما نه هر پارويى!
پارويى از جنـس اسطوره...
ماجـرا ساده است!
قرار است دور هم جمع شويم و همان قايقمان را كامل تر كنيم! شاهنامه بدون اسطوره همان قدر بى بنياد است كه قايق بدون پارو....
پس براى كامل تر كـردن دانسته هايمان در اين كارگاه، به ابتداى تاريـخ اسطوره اى رفته و سلسله پيشداديان را (از هوشنگ تا منوچهر) بررسى ميكنيم.
منتظرتان هستم، زهرا عدالت فر.
پى نوشت: بعلت نوع محتوا و گفت و گو محور بودن اين جلسه، ظرفيت محدود است.
١-درياىى اسطوره اى در كنار البرز كوه، كه يك سوم سطح زمين را در بر مى گيرد.
٢-ايـزد آب ها
٣-ايـزد باران
بازگشت به صفحه اصلی