کارگاه : قایقمان نصفه ماند!(29 آبان 1397)

کارگاه : قایقمان نصفه ماند!
مدرس: سرکار خانم زهرا عدالت فر - ادامه ی سلسله کارگاه های شاهنامه خوانی
انجمن ادبی شهرزاد: ادامه ی کارگاه هفته ی گذشته: 
قایقمان نصفه ماند!!
هفته گذشته،(حديـث نامكررمان) در يك جلسه نگنجيد و (قايقمان، نصفه ماند).
تكه هايش را جدا جدا آماده كرديم ،اما براى به دريا زدن، اين كفايت نميكند... 
(شمه اى از داستان عشق شورانگيزمان) را، خوانديم و گفتيم و تحليل كرديم، ولى باز (همه مان)حرفهايى براى زدن داشتيم.
از اين ها كه بگذريم،چند روز پيش خبر رسيد كه ( كيومرث و جمشيد) ضيافتى ترتيب داده اند، شايد براى خوش آمد گويى به شما( تازه شاهنامه خوان) ها...
قايق را كه كامل كرديم، در همان درياى ناپيدا كرانه ...قرار است مسيرمان را به سمت (ابتداى تاريخ اسطوره اى) كج كنيم و بعد از گشت و گذار در (٩٠٠٠) سال اول تاريخ...به كاخ كيومرث برويم... خوش ميگذرد! اينها نيز به اندازه خاندان مهراب، مهمان نوازند.
ماجرا ساده است. ميخواهيم به تماشاى پايان داستان (زال و رودابه) بنشينيم و پس از آن مقدارى درباره (تاريخ اساطيرى ايران و آفرينش) صحبت كنيم.
مطالبى كه بيان خواهند شد، همانهاييست كه در جلسه گذشته، به آنها مختصر اشاره اى شد و بحث در باره آنها نصفه ماند.پ س چه بهتر ميشود كسانى در اين كارگاه ثبت نام كنند، كه در (حديث نامكرر) شركت كرده اند.
منتظرتان هستم. زهرا عدالت فر.

بازگشت به صفحه اصلی