ضرب، ضریب، مضراب!!!(29 آبان 1397)

ضرب، ضریب، مضراب!!!
مدرس: سرکار خانم نوشین رنجکش - کارگاهی برای فهم موسیقایی ریاضیات یا فهم ریاضیاتی موسیقی!!
انجمن تفکر ریاضی: ضرب، ضریب، مضراب!!!
موسیقی از گذشته‌های دور به دو شاخه عملی و نظری تقسیم شده است. در بخش عملی، به مسئله «اجرا»ی موسیقی و بروز آن پرداخته می‌شد و در بخش نظری، به پشتوانه‌های «اجرا»، مثل اینکه چه صداهایی موسیقایی هستند و چگونه باید صداهای متناسب و «درست» را شناخت. موسیقی نظری که در آن به «اصوات» و نسبت فواصل آنها می‌پرداخته‌اند، همواره شاخه‌ای از ریاضیات به حساب می‌آمده و اغلب حکما و دانشمندان قدیم، در کتاب های خود درباره ی علم موسیقی هم قلم زده اند. 
موزونی ِ اصوات موسیقایی برخواسته از نظمی بسیار دقیق است که سرمنشأ آن دانشمندانی مانند اقلیدس بودند که حتی در صداهایی که به گوششان می خورد هم به دنبال الگوها می گشتند. در این دو جلسه می خواهیم در مرز علم موسیقی و ریاضی قدم بزنیم و با نگاه ریاضیاتی به صداها آشنا بشویم.
ارائه دهنده: خانم نوشین رنجکش، دانش آموخته ی رشته فیزیک دانشگاه الزهرا
بازگشت به صفحه اصلی