صفحه اصلی > انجمن ادبی شهرزاد

قرار است دور هم جمع شويم و همان قايقمان را كامل تر كنيم! شاهنامه بدون اسطوره همان قدر بى بنياد است كه قايق بدون پارو.... پس براى كامل تر كـردن دانسته هايمان در اين كارگاه، به ابتداى تاريـخ اسطوره اى رفته و سلسله پيشداديان را (از هوشنگ تا منوچهر) بررسى ميكنيم. [+]
رستم را كه حالا از خودش بيشتر ميشناسيد! اسفنديار را هم در حد يك گپ و گفت! نكته اينجاست كه اين دو باهم دعوايشان شده!( اينبار نوبت بزم نامه شان است!) بايد از هم جدايشان كنيم! كسى هست بياد كمك؟ [+]
مدرس: سرکار خانم زهرا عدالت فر - ادامه ی سلسله کارگاه های شاهنامه خوانی [+]
در این نشست تعریف اسطوره، تفاوت اسطوره های کهن و اسطوره های جدید و ارتباط اسطوره شناسی با چند شاخة علوم انسانی را بررسی می کنیم و هدف اصلی ما این است که جایگاه اسطوره را در زندگی خودمان، انسان های قرن بیست و یکم، پی ببریم. مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر لیلی ورهرام [+]
در این دو جلسه چیستی روایت را درک می کنیم و متونی را برای نمونه بررسی می کنیم تا بتوانیم تحلیل گرها و منتقدهای کارآمدتری در زمینه ادبیات و هر فرم روایی دیگر باشیم. پی نوشت: این جلسات مقدمۀ جلسات جذاب بعدی ست و برای افراد برتر، کارگاه های تکمیلی با اساتید مجرب برگزار خواهد شد. [+]
از کجا شروع کنیم؟چگونه تمام کنیم؟چقدر توضیح بدهیم؟چگونه تمام حرفهایمان را یکی یکی بیاوریم؟چگونه تاثیر گذار باشیم؟ توجه طرف مقابل را جلب کنیم؟و متقاعدش کنیم؟ چرا بعضی‌ها می‌توانند خیلی سریع دیگران را مجاب کنند؟ [+]
مدرس: دکتر لیلی ورهرام - در این چند جلسه دربارة اینکه مردم قدیم از حماسه ها چه تصوری داشتند و از آن چه می فهمیدند و ما امروزی ها چرا هنوز حماسه های باستانی را مهم می دانیم و ربط این حماسه ها به فانتزی های دورة مدرن صحبت می کنیم. [+]
مدرس: دکتر بهاره محمودی - ما در این کلاس، به بررسی داستان از یک منظر جدید خواهیم پرداخت. داستان را می گذاریم روی میز و کالبد شکافی اش می کنیم. فکر می کنم برای هر اهل داستان لازم است که یک بار تکلیفش را با خودش روشن کند. [+]