تحلیلی بر وقایع دی ماه 96 ایران (جلسه ی دوم) - ویژه ی دانش آموزان پایه دهم(16 بهمن 1396)

تحلیلی بر وقایع دی ماه 96 ایران (جلسه ی دوم)  - ویژه ی دانش آموزان پایه دهم
داستان تجمعات و اعتراضات اخیر در ایران چه بود؟ - بارش برف مدارس تعطیل شد. در این جلسه از کارگاه، قرار است با هم فرآیند مدیریت اتفاقات و اعتراضات مردمی اخیر در ایران را «بازی» کنیم.
- گروه مطالعات سیاسی:
داستان تجمعات و اعتراضات اخیر در ایران چه بود؟ (جلسه ی دوم: مخصوص دانش آموزان پایه ی دهم)
دو هفته قبل، جلسه ی اول این کارگاه را با هم برگزار کردیم. قرار بود موضوع را در جلسه ی دوم و نهایی این کارگاه در هفته ی گذشته پیگیری کنیم که به علت بارش برف مدارس تعطیل شد. 
در این جلسه از کارگاه، قرار است با هم فرآیند مدیریت اتفاقات و اعتراضات مردمی اخیر در ایران را «بازی» کنیم. در مورد اینکار در جلسه ی گذشته توضیحاتی داده شد.  
پذیرای دانش آموزانی که در جلسه ی گذشته شرکت داشته اند، در این جلسه نیز خواهیم بود. 
بازگشت به صفحه اصلی