مسئله ی مهاجرت نخبگان : پخش و تحلیل مستند «میراث آلبرتا3»(23 اسفند 1396)

مسئله ی مهاجرت نخبگان : پخش و تحلیل مستند «میراث آلبرتا3»
میراث آلبرتا 3، مستند 4 ایپزودی جذابی است که از زاویه نگاه بی طرفانه ای، زندگی نخبگان ایرانی در کشورهای اروپایی را از نزدیک به تصویر می کشد. به بهانه ی دیدن این مستند، با هم در مورد مسئله ی مهاجرت نخبگان از ایران به کشورهای دیگر، صحبت خواهیم کرد.
میراث آلبرتا3
مستند میراث آلبرتا با موضوع مهاجرت نبخگان در ایران تولید شد. قسمت اول این مستند توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف تهیه و پخش شد و در زمان خود بسیار مورد توجه و بحث موافقان و مخالفان قرار گرفت. بخش دوم و سوم این مستند، در پیگیری جریان مباحثات شکل گرفته پس از مستند اول ساخته شدند.
میراث آلبرتا 3، مستند 4 ایپزودی جذابی است که از زاویه نگاه بی طرفانه ای، زندگی نخبگان ایرانی در کشورهای اروپایی را از نزدیک به تصویر می کشد.
به بهانه ی دیدن این مستند، با هم در مورد مسئله ی مهاجرت نخبگان از ایران به کشورهای دیگر، صحبت خواهیم کرد.
بازگشت به صفحه اصلی