اکران و بحث پیرامون مستند : ساعت 6 به وقت واشنگتن(17 اردیبهشت 1397)

اکران و بحث پیرامون مستند : ساعت 6 به وقت واشنگتن
می خواهیم به بهانه ی پخش مستند تاریخی و تحلیلی «ساعت 6 به وقت واشنگتن»، کمی در مورد التهاب پیش رو که در خاورمیانه در حال شکل گیری است صحبت کنیم.
- گروه مطالعات سیاسی:
اکران و بحث پیرامون مستند : ساعت 6 به وقت واشنگتنمستند «ساعت شش به وقت واشنگتن»
این روزها در خاورمیانه، آماده ی یک التهاب بزرگ در مورد مسئله ی اسرائیل و فلسطین می شویم. التهابی که شاهدان تحلیل گر شرایط امروز خاورمیانه، آن را زیرساخت تمام التهاب های چند سال اخیر خاورمیانه می دانند.
رفتار امروز آمریکا در مورد پرونده های مختلف سیاسی و اقتصادی که در منطقه ی غرب آسیا پیگیری می کند، به شدت تحت الشعاع این پرونده ی جدی و سرنوشت ساز است که صدای غرش آتش فشانی آن به گوش ناظران آگاه امروز خاورمیانه می رسد. 
می خواهیم به بهانه ی پخش مستند تاریخی و تحلیلی «ساعت 6 به وقت واشنگتن»، کمی در مورد این التهاب پیش رو که در خاورمیانه در حال شکل گیری است صحبت کنیم.
بازگشت به صفحه اصلی