کارگاه 5 جلسه ای : گفتارهای پـــــــِروبلماتیک!!(31 مرداد 1397)

کارگاه 5 جلسه ای : گفتارهای پـــــــِروبلماتیک!!
جامعه‌شناسی از خلال مواجه با مسئله‌ها پیش می‌رود. اما یک مسئله چیست؟ چیزی چون بحرانی در دل وضعیت پیچیده. هر چیز می‌تواند یک مسئله بسازد. تصویب یک قانون، یک فیلم، یک مهاجر، یک عکس، یک اقلیت… ما به دنبال آشنایی با مسائل و صورت بندی و آگاهی به مسائل جامعه خود هستیم تا بتوانیم با نگاهی جامعه شناختی آنها را بررسی کنیم.
کارگاه 5 جلسه ای :
گفتارهای پـــــــِروبلماتیک!! 
مدرس: خانم مونا مکی نژاد – مسئول گروه رسانه ای تخته سیاه مدرسه ی فائزون
علوم انسانی باید آزادی بخش باشد. آموزش باید آزادی بخش باشد؛ باید به فرد کمک کند از طریق شناخت از بند اسارت بگریزد.ما جامعه‌شناسی را مطالعه می کنیم تا بتوانیم واقعیت را به شیوه‌ای دقیق‌تر و بی غرضانه‌تر مشاهده کنیم. جامعه‌شناسی شاید بیشترین توان بالقوه را برای رهایی در دنیای علم دارد. زمانی که ما جامعه‌شناسی را وارد زندگی خود می‌کنیم تغییر می‌کنیم؛ زندگی را موشکافانه بررسی می‌کنیم. جامعه‌شناسی از خلال مواجه با مسئله‌ها پیش می‌رود. اما یک مسئله چیست؟ چیزی چون بحرانی در دل وضعیت پیچیده. هر چیز می‌تواند یک مسئله بسازد. تصویب یک  قانون، یک فیلم، یک مهاجر، یک عکس، یک اقلیت… ما به دنبال آشنایی با مسائل و صورت بندی و آگاهی به مسائل جامعه خود هستیم تا بتوانیم با نگاهی جامعه شناختی آنها را بررسی کنیم.
گفتاراول: ناسازه های گفتمان مدرسه
گفتار دوم: مهاجرت و مهاجران
گفتار سوم:  سلبریتی های اجتماعی
گفتار چهارم: جامعه شناسی جنسیت
گفتار پنجم: طرد‌شدگان اجتماعی
بازگشت به صفحه اصلی