کارگاه : اسطوره شناسی و زندگی ما(1 آبان 1397)

کارگاه : اسطوره شناسی و زندگی ما
در این نشست تعریف اسطوره، تفاوت اسطوره های کهن و اسطوره های جدید و ارتباط اسطوره شناسی با چند شاخة علوم انسانی را بررسی می کنیم و هدف اصلی ما این است که جایگاه اسطوره را در زندگی خودمان، انسان های قرن بیست و یکم، پی ببریم. مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر لیلی ورهرام
انجمن ادبی شهرزاد
اسطوره شناسی و زندگی ما
این روزها، کلمه «اسطوره» را در بیشتر حوزه های علوم انسانی و هنر می شنویم و بسیاری از متخصصان می خواهند آثار هنری و ادبی را با استفاده از اسطوره ها تحلیل کنند، یا منشأ بسیاری از باورها و رفتارهای فرهنگی را در اسطوره ها بیابند. اما، این کلمه معمولاً، واژه های قدیمی و غیر واقعی را هم تداعی می کند. بنابراین شاید نخستین پرسش هایی که دربارة اسطوره به ذهن می رسد، این است که آیا اسطوره ها واقعیت داشته اند؟ اگر بله، چه فایدهای برای زندگی ما دارند؟
جواب هر کدام از این سوال ها به پاسخی بستگی دارد که ما به پرسش اسطوره چیست، می دهیم. در این نشست تعریف اسطوره، تفاوت اسطوره های کهن و اسطوره های جدید و ارتباط اسطوره شناسی با چند شاخة علوم انسانی را بررسی می کنیم و هدف اصلی ما این است که جایگاه اسطوره را در زندگی خودمان، انسان های قرن بیست و یکم، پی ببریم. مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر لیلی ورهرام
توجه : این کارگاه با عنوانی مشابه و توسط همین مدرس محترم در یکی از مجموعه کارگاه های مطالعات بنیادی تابستان ارائه شده است. کسانی که در کارگاه در تابستان شرکت کرده اند، متوجه باشند که بخشی از مطالب ممکن است برای آنها تکراری باشد. 
بازگشت به صفحه اصلی